Петък, 29 Април 2022

Съобщение относно обществен достъп до заявление за издаване на ново комплексно разрешително на Община Разлог за "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда

На основание чл.122а, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал.4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е окрит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на Община Разлог за "Регионално депо за неопасни отпадъци отпадъци за общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда", изпълняващо дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС.

Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълнителният директор на ИАОС.

В периода от 29.04.2022 г. до 29.05.2022 г., документацията, съдържаща се в заявлението ще бъде достъпна на интернет страницата на ИАОС и на Община Разлог.

Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат са се подават до изпълнителния директор на ИАОС и/или кмета на Община Разлог, по официален ред, заведени в съответното деловодство.

За допълнителна информация:

Любка Попова - директор на дирекция "Разрешителни режими", ИАОС, тел.: 02/940-64-80;

Милена Кондева - старши юрисконсулт в отдел "ЕЧЗ", Община Разлог, тел.: 0892494509

Пълен достъп до цялата документация може да получите в стая 114 на Общинска администрация - Разлог.

Прочетена 73 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.