Печат на тази страница
Вторник, 19 Април 2022

О Б Я В Л Е Н И Е по протокол № 2 на ОбС за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПУР - отпадане на нереализирана улица на място от ул.„Христо Ботев“ до ПИ 61813.750.5227, кв.152 по плана на гр. Разлог

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№ 2

От редовно закрито заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 24.02.2022 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.71, ал.5, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 20 гласа “ЗА” от гласували 20 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 24

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПУР - отпадане на нереализирана улица на място от ул.„Христо Ботев“ до ПИ 61813.750.5227, кв.152 по плана на гр. Разлог, общ. Разлог.

При изработване и процедиране на /ПУП/ - ПУР - отпадане на нереализирана улица на място от ул.„Христо Ботев“ до ПИ 61813.750.5227, кв.152 по плана на гр. Разлог, общ. Разлог да се спази действащата нормативна уредба.

2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – ПУР - отпадане на нереализирана улица на място от ул.„Христо Ботев“ до ПИ 61813.750.5227, кв.152 по плана на гр. Разлог, общ. Разлог.

МОТИВИ: Настоящето Решение се приема на основание чл.124а, ал.1, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.1, т.1 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционните намерения на собствениците на имотите за отпадане на нереализираната улица на място..

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/д-р Мария Копанарова – Тасева/

Прочетена 100 пъти