Печат на тази страница
Понеделник, 11 Април 2022

СЪОБЩЕНИЕ Относно: Продажба на дървесина по реда на чл. 71, ал. 1, т. 7 от НУРВИДГТ

Във връзка с Писмо с вх. № 53.00-57/07.04.2022 г. от ТП „ДГС - Разлог“ – гр. Разлог, съгласно чл. 111, ал. 2, т. 2 и чл. 111, ал. 3 от Закона за горите – Физически лица могат да закупят стояща дървесина на корен за лична употреба, без право на продажба, като сами извършват добива й, само от горски територии, собственост на общината, в която е постоянният им адрес, а когато това е невъзможно – от държавните горски територии.
Съгласуваният към този момент допълнителен обем дървесина, който ще се добива по този ред за държавните горски територии в обхвата на дейността на ТП „ДГС – Разлог“ гр. Разлог е:

ГСУ

/горскостопански участък/

Количества дървесина - м³
Едра дървесина Средна дървесина Дребна дървесина Дърва
ОЗМ

Дърва

пр. м³

I ГСУ Бачево 7 46 6 10 150
II ГСУ Добърско 0 1 2 0 360
III ГСУ Разлог 3 29 3 3 43
ОБЩО 10 76 11 13 582

Желаещите да закупят строителна дървесина и дърва за огрев по реда на чл. 71, ал. 1, т. 7 от НУРВИДГТ, следва да подадат Заявление до кмета на съответното населено място.
Съгласно разпоредбите на чл. 71, ал. 8 от НУРВИДГТ, продажбата по ценоразпис на стояща дървесина на корен на физически лица в горски територии държавна собственост се осъществява въз основа на списъци, изготвени от кметовете на общините или на населените места, които се одобряват от директора на съответното териториално поделение – в случая – от Директора на ТП „ДГС – Разлог“ гр. Разлог.
Всички жители на Община Разлог, при необходимост могат да закупят допълнителни количества строителна дървесина и дърва за огрев /над регламентирания лимит по реда на чл. 71, ал. 8 от НУРВИДГТ/ от временните горски складове на територията на ТП „ДГС – Разлог“ гр. Разлог или от новооткрития Централен склад в гр. Разлог, на цени, регламентирани в утвърдените ценоразписи съответно франко временен горски склад и франко централен склад.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ГЪРМЕНОВ
ВрИД Кмет на Община Разлог

Прочетена 143 пъти