Печат на тази страница
Петък, 08 Април 2022

О Б Я В Л Е Н И Е № 4 относно одобрен ПУП – ПРЗ

О Б Я В Л Е Н И Е № 4
гр.Разлог, 16.02.2022год

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че със Заповед №РД 15-168 от 16.02.2022г. на Кмета на Община гр. Разлог е одобрен ПУП – ПРЗ – план за регулация на ПИ 61813.750.14 /част от УПИ Х, УПИ IХ, УПИ V и УПИ ХI/, кв.72 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог и план за застрояване в новообразуваните УПИ ХVI-750.459 с отреждане за „Бетонов център” и УПИ ХVII-750.460, с отреждане за „Производствени дейности“ с възложител „РИД“ ЕООД, представлявано от Руен Кирев.
В срок от 14 дни /от датата на получаване/ заинтересованите могат да обжалват Заповедта чрез Общинска администрация – гр.Разлог до Административен съд Благоевград .
Заповедта е на разположение в сградата на Общинска администрация-гр.Разлог, стая №306 /от 15.00ч до 17.00ч/.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1201/13.11.2019г./

Прочетена 286 пъти