Петък, 04 Февруари 2022

Съобщение Относно:Продажба на дървесина по реда на чл.71,ал.1,т.7 от НУРВИДГТ

Във връзка с Писмо Вх.№53.00-9/25.01.22г.от ТП „Държавно горско стопанство Разлог“ гр.Разлог ,съгласно чл.111,ал.2,т.2 и чл.111,ал.3 от Закона за горите-Физически лица могат да закупят стояща дървесина на корен за лична употреба,без право на продажба,като сами извършват добива й,само от горските територии,собственост на общината,в която е постоянният им адрес,а когато това е невъзможно-от държавните горски територии.
Съгласуваният към този момент обем дървесина,който ще се добива по този ред за държавните горски територии в обхвата на дейността на ТП „ДГС-Разлог“ гр.Разлог е :

ГСУ Дърва пр.м3

Едра

дървесина

пл.м3

Средна

дървесина

пл.м3

Дребна

дървесина

пл.м3

Бачево

284 5 29 4

Добърско

1007 15 35 2

Разлог

958 5 10 2
Общо 2249 25 74 8

Жителите на Община Разлог, които желаят да закупят строителна дървесина и дърва за огрев по реда на чл.71,ал.1,т.7 от НУРВИДГТ, следва да подадат Заявление до кмета на съответното населено място.
Съгласно разпоредбите на чл.71,ал.8 от НУРВИДГТ,продажбата по ценоразпис на стояща дървесина на корен на физически лица в горските територии държавна собственост се осъществява въз основа на списъци,изготвени от – в случая- Кмета на Община Разлог,които се одобряват от Директора на ТП „ДГС-Разлог“ гр.Разлог.
Жителите на Община Разлог, могат да закупят строителна дървесина и дърва за огрев над регламентирания лимит по реда на чл.71,ал.8 от НУРВИДГТ от временните горски складове на територията на ТП „ДГС-Разлог“ или от новооткрития Централен склад в гр.Разлог,на цени,регламентирани в утвърдените ценоразписи съответно франко временен горски склад и франко централен склад.

Прочетена 215 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.