Петък, 04 Февруари 2022

ОБЯВЛЕНИЕ за одобрен ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” в обхвата на поземлен имот №61813.781.734, местн. ”Бойков рид”

О Б Я В Л Е Н И Е № 50
гр.Разлог, 29.12.2021год

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че със Заповед №РД 15-1596 от 29.12.2021г. на Кмета на Община гр. Разлог е одобрен ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” в обхвата на поземлен имот №61813.781.734, местн. ”Бойков рид”, землище на гр.Разлог, община Разлог с възложител „ЕРКЕР – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ЕООД, представлявано от Борислав Пешин.
В срок от 14 дни /от датата на получаване/ заинтересованите могат да обжалват Заповедта чрез Общинска администрация – гр.Разлог до Административен съд Благоевград .
Заповедта е на разположение в сградата на Общинска администрация-гр.Разлог, стая №306 /от 15.00ч до 17.00ч/.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1201/13.11.2019г./

Прочетена 203 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.