Четвъртък, 20 Януари 2022

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕШЕНИЕ № 238 за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Детски център” в обхвата на поземлени имоти №02693.57.38 и №02693.57.1

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№ 10
От редовно закрито заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 30.12.2021 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3, чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 18 гласа “ЗА” от гласували 18 общински съветници, ОбС прие
Д-р Радко Тумбев и Сава Донев – общински съветници си направиха отвод от гласуване.
РЕШЕНИЕ № 238
1. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Детски център” в обхвата на поземлени имоти №02693.57.38 и №02693.57.1, местн. „Чакъла”, земл. на с.Баня, общ.Разлог, при спазване на ограничителните линии на застрояване и устройствените показатели за зона „Жм1“ – нискоетажно жилищно строителство:
Плътност на застрояване – 50%
Кинт – 1.0
Нкк – 7.50м
При изработване и процедиране на ПУП – ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Детски център” за поземлени имоти №02693.57.38 и №02693.57.1, местн. „Чакъла”, земл. на с.Баня, общ.Разлог да се спази действащата нормативна уредба.
2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ- план за застрояване с отреждане за „Детски център” в обхвата на поземлени имоти №02693.57.38 и №02693.57.1, местн. „Чакъла”, земл. на с.Баня, общ.Разлог.
МОТИВИ: Настоящето Решение се прие на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционно намерение за изграждане на „Детски център” от собственика на поземлени имоти №02693.57.38 и №02693.57.1, местн. „Чакъла”, земл. на с.Баня, общ.Разлог – „ХОТ СПРИНГС-БАНЯ“ ЕООД, представлявано от Явор Капитанов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
/д-р Мария Копанарова - Тасева/

Прочетена 199 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.