Понеделник, 10 Януари 2022

ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД

 Съгласно Закона за съдебната власт кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, да са на възраст от 21 до 68 години, да имат настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд - Благоевград, да имат завършено най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитация, да не страдат от психически заболявания. Тези обстоятелства се установяват с нотариално заверено копие от диплома за завършено образование, свидетелство за съдимост - издадено за кандидатстване за съдебен заседател, медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване.

Кандидатите за съдебни заседатели не могат да бъдат лица, които:

-са съдебни заседатели в друг съд;

-са общински съветници в съдебния район, за който е избран;

-участват в ръководство на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

-работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намираща се в съдебния район.

Кандидатите за съдебни заседатели, на основание чл. 68, ал.3 от Закона за съдебната власт, следва да представят в Общински съвет - гр. Разлог, в срок до 10.02.2022г. : 

- подробна автобиография, подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

-свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;

-медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

-данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

-мотивационно писмо;

-писмено съгласие;

-декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ, а именно: са съдебни заседатели в друг съд, са общински съветници в съдебния район, за който е избран, участват в ръководство на политическа партия, коалиция или организация с политически цели , работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран;

-документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български гражданин към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973г.

Назначена комисия извършва проверка на документите на кандидатите и изготвя доклад.

Прочетена 99 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.