Четвъртък, 23 Декември 2021

Инвестиционно предложение „ Апартаментни сгради с курортни функции в поземлен имот с идентификатор 61813.540.10, местност „Янколова река“

В изпълнение на задълженията си по чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) Община Разлог уведомява засегнатото население за осигуряване на обществен достъп до информация по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „ Апартаментни сгради с курортни функции в поземлен имот с идентификатор 61813.540.10, местност „Янколова река“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „ ПРАКТИКАЛ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД.
Информацията по Приложение № 2 е достъпна в отдел „ Екология, чистота и земеделие”, стая 202 на Община Разлог и на интернет страницата на общината. Становища се приемат в срок от 23.12.2021 г. до 05.01.2022 г. във фронт – офиса на общината.

Прочетена 120 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.