Понеделник, 15 Ноември 2021

ПРОТОКОЛ от общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разлог"

Днес, 08.11.2021 год. /понеделник/ от 14,30 часа в гр. Разлог, ул. “Стефан Стамболов“ №1, в зала № 111 - сградата на Общинска администрация –гр. Разлог се проведе заседание на „ Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разлог".
Инж. Красимир Герчев представи писмени доказателства, а именно писмо - покана с изх.№ 08.00-150/03.11.2021 г. на Община Разлог с приложени обратни разписки, от които е видно, че кметовете на общините Банско, Белица и Якоруда, областния управител на Област Благоевград и министъра на околната среда и водите са уведомени за провеждането на заседание на общото събрание на регионалното сдружение. На кметовете на общините Банско, Белица и Якоруда е изпратена и Обяснителна записка към поканата за участие в общо събрание с изх. № 08.00-150(1) от 05.11.2021 г., която е получена в общините, видно от обратните разписки.
На заседанието присъстват членове на Общото събрание от Община Разлог и Община Банско. Съгласно чл. 25, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците Общото събрание се провежда, ако на него присъстват кметовете на всички общини, членове на регионалното сдружение. Няма наличие на кворум и заседанието не може да се проведе.
Съгласно чл. 25, ал.5 от ЗУО събранието се отложи за 15,30 часа. Не присъстваха кметовете на общините Белица и Якоруда, респективно няма кворум за провеждане на събранието.
На заседанието присъстваха още: Надежда Попадийна-началник отдел ЕЧЗ и Петър Белчев-директор на ОП “Регионално депо Разлог“.
Заседанието се отлага за 18.11.2021 г.(четвъртък) от 15.00 ч., като ще се състои в гр. Разлог, ул. „Ст. Стамболов“ № 1, зала 111 на Общинска администрация- Разлог при същия дневен ред, обявен в изпратената до членовете на сдружението покана с изх. № 08.00-150/03.11.2021 г.
Документите, свързани със свикването и провеждането на общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разлог" са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Приложение:
1. Копие на покана до кметовете на общините, областния управител на Област Благоевград с изх. № 08.00-150 от 03.11.2021 г. и министъра на околната среда и водите
2. Копия на обратни разписки, удостоверяващи, че кметовете на общините, областния управител и министъра на околната среда и водите са информирани за датата, часа и мястото на провеждане на общо събрание на РСУОРР;
3. Копие на обяснителна записка до кметовете на общините с изх. № 08.00-150(1) от 05.11.2021 г. ведно с обратните разписки към тях
Настоящият протокол е изготвен на български език в 2/два/ еднообразни екземпляра.
Членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Разлог:

Председател:
ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ /П/
Кмет на Община Разлог

Член:
ИВАН КАДЕВ /П/
Кмет на Община Банско

Прочетена 86 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.