Сряда, 13 Октомври 2021

Съобщение относно нормативно определените срокове по прилагане на разпоредбите на чл.37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

предоставяме на Вашето внимание информация относно нормативно определените срокове по прилагане на разпоредбите на чл.37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) съгласно Глава пета „а“ „Ползване на земеделските земи“ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за календарната 2022 година.  
  СРОК ДЕЙНОСТ НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ
  До 31 октомври

Масиви за ползване на пасища, мери и ливади, може да се създават по споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Лицата по чл.37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ, които отговарят на условията по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, могат да подадат в общинската служба по земеделие по местонахождение на пасищата, мерите и ливадите заявление по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, за участие в споразумение. Заявлението се подава лично или чрез пълномощник и при възможност се представя и на оптичен носител. Към заявлението лицата прилагат декларация, че нямат задължения по ал. 12, чл. 34, ал. 6 и чл. 37в, ал. 7, както и задължения към държавния и общинския поземлен фонд и не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които имат такива задължения.

чл.37ж, ал. 1, 2 и 3 и чл.37и, ал.4

ЗСПЗЗ

 

 

 

До 5 ноември

Директорът на ОД „Земеделие” издава заповед за назначаване на комисия, чийто състав се определя по реда на чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, която да ръководи изготвянето на споразумението за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.

чл.37ж, ал. 4   ЗСПЗЗ

във връзка с

чл.37в, ал. 1 ЗСПЗЗ

 

 

 

 

 

 

 

До 10 ноември

За изготвянето на споразумението комисията по чл.37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ предоставя на лицата по 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ:

1. данни за регистрираните в общинската служба по земеделие договори за ползване и/или документи за собственост на пасища, мери и ливади, заявени или декларирани за:

а) ползване в реалните им граници;

б) участие в споразумение;

2. актуална справка по ал. 9;

3. данни за задължения по ал. 12, чл. 34, ал. 6 и чл. 37в, ал. 7;

4. размера на средното годишно рентно плащане за землището.

чл.37ж, ал. 7

ЗСПЗЗ

 

 

 

До 10 декември

Се изготвя споразумението по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, като чл. 37в, ал. 2, изречения първо, второ и трето от ЗСПЗЗ се прилагат съответно.

чл. 37ж, ал. 6

ЗСПЗЗ

 

 

 

 

 

До 20 декември

Комисията по чл.37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ изготвя доклад до директора на областна дирекция "Земеделие", който съдържа данни за площите по ал. 5, техните собственици, дължимото рентно плащане, площите по ал. 7, т. 1, както и данни дали са налице условията по чл. 37и, ал. 4. Към доклада се прилагат споразумението и декларациите по чл. 37ж, ал. 8 от ЗСПЗЗ.

чл.37ж, ал. 10

ЗСПЗЗ

 

 

 

До 30 декември

Въз основа на доклада по чл.37ж, ал. 10 от ЗСПЗЗ директора на областна дирекция "Земеделие" издава заповед по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, за одобряване на споразумението и разпределението на масивите за ползване. Заповедта се обявява незабавно, като чл. 37в, ал. 5 и 6 от ЗСПЗЗ се прилагат съответно.

чл.37ж, ал. 11

ЗСПЗЗ

  Обявяване на заповедта по чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ Заповедта по чл.37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ се обявява незабавно в кметството и в сградата на ОСЗ, и се публикува на интернет страницата на съответната Община и ОД „Земеделие“град Благоевград.

чл. 37ж, ал. 11

ЗСПЗЗ

във връзка с

чл.37в, ал. 5 ЗСПЗЗ

 

 

В срок до 1 месеца от публикуване на заповедта на директора на ОД „Земеделие” по чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ

 

Лице по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗ, на което със заповедта по чл.37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ са определени площи по чл.37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на   областна дирекция "Земеделие" град Благоевград сума в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище, като чл.37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ се прилага съответно.

чл. 37ж, ал. 12

ЗСПЗЗ

Прочетена 133 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.