Понеделник, 11 Октомври 2021

О Б Я В Л Е Н И Е по Решение 190 за изработване на изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПУР за отпадане на улична регулация о.т. 213 до о.т. 214, кв.27 по плана на с.Годлево

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№ 6
От редовно закрито заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 30.09.2021 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.124а, ал.1, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.1, т.1 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 16 гласа “ЗА” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от гласували 19 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ №180

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПУР за отпадане на улична регулация о.т. 213 до о.т. 214, кв.27 по плана на с.Годлево, общ. Разлог.
При изработване и процедиране на /ПУП/ - ПУР за отпадане на улична регулация о.т. 213 до о.т. 214, кв.27 по плана на с.Годлево, общ. Разлог да се спази действащата нормативна уредба.
2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – ПУР за отпадане на улична регулация о.т. 213 до о.т. 214, кв.27 по плана на с.Годлево, общ. Разлог.
МОТИВИ: Настоящето Решение се приема на основание чл.124а, ал.1, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.1, т.1 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционно намерение за изменение на уличната регулация в съответствие с реализираната улица на място и изградена инфраструктура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
/д-р Мария Копанарова - Тасева/

Прочетена 92 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.