Понеделник, 11 Октомври 2021

О Б Я В Л Е Н И Е по Решение 179 за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” в обхвата на поземлен имот №27293.1.108, местн. „Делниците”, земл. на с.Елешница

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№ 6
От редовно закрито заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 30.09.2021 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3, чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 19 гласа “ЗА” от гласували 19 общински съветници, ОбС прие
РЕШЕНИЕ №179

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” в обхвата на поземлен имот №27293.1.108, местн. „Делниците”, земл. на с.Елешница, общ.Разлог, при спазване на ограничителните линии на застрояване и устройствените показатели за зона Ок:
Плътност на застрояване – 30%
Кинт – 0.9
Нкк – 12м
При изработване и процедиране на ПУП – ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” за поземлен имот №27293.1.108, местн. „Делниците”, земл. на с.Елешница, общ.Разлог да се спази действащата нормативна уредба.

2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ- план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” в обхвата на поземлен имот №27293.1.108, местн. „Делниците”, земл. на с.Елешница, общ.Разлог.

МОТИВИ: Настоящето Решение се прие на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционно намерение за изграждане на „Жилищна сграда” от собственика на имота - Радка Георгиева Чукарска.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
/д-р Мария Копанарова - Тасева/

Прочетена 100 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.