Понеделник, 11 Октомври 2021

О Б Я В Л Е Н И Е по Решение 178 за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Вилно строителство” в обхвата на поземлен имот №02693.57.18, местн. „Камено”, земл. на с.Баня

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№ 6
От редовно закрито заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 30.09.2021 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3, чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 20 гласа “ЗА” от гласували 20 общински съветници, ОбС прие
РЕШЕНИЕ №178

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Вилно строителство” в обхвата на поземлен имот №02693.57.18, местн. „Камено”, земл. на с.Баня, общ.Разлог, при спазване на ограничителните линии на застрояване и устройствените показатели за зона „Ов”- рекреационни устройствени зони за вилен отдих:
Плътност на застрояване – 40%
Кинт – 0.8
Нкк – 7м
При изработване и процедиране на ПУП – ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Вилно строителство” за поземлен имот №02693.57.18, местн. „Камено”, земл. на с.Баня, общ.Разлог да се спази действащата нормативна уредба.

2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Вилно строителство” в обхвата на поземлен имот №02693.57.18, местн. „Камено”, земл. на с.Баня, общ.Разлог.

МОТИВИ: Настоящето Решение се прие на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционно намерение за изграждане на „Вилна сграда” от Александър Виталиев Золотарьов, собственик на поземлен имот №02693.57.18, местн. „Камено”, земл. на с.Баня, общ.Разлог.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
/д-р Мария Копанарова - Тасева/

Прочетена 85 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.