Понеделник, 11 Октомври 2021

О Б Я В Л Е Н И Е по Решение 177 за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Спортна площадка“ в обхвата на поземлен имот № 61813.526.15, местн. „Кукурево“, земл. на гр. Разлог

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№ 6
От редовно закрито заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 30.09.2021 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3, чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 19 гласа “ЗА” от гласували 19 общински съветници, ОбС прие
РЕШЕНИЕ №177

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Спортна площадка“ в обхвата на поземлен имот № 61813.526.15, местн. „Кукурево“, земл. на гр. Разлог, общ. Разлог, при спазване на ограничителните линии на застрояване и устройствените показатели за зона Ок:

Плътност на застрояване – 30%
Кинт – 0.9
Нкк – 12м

При изработване и процедиране на ПУП – ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Спортна площадка“ за поземлен имот № 61813.526.15, местн. „Кукурево“, земл. на гр. Разлог, общ. Разлог да се спази действащата нормативна уредба.

2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ- план за застрояване с отреждане за „Спортна площадка“ в обхвата на поземлен имот № 61813,526.15, местн. „Кукурево“, земл. на гр. Разлог, общ. Разлог.

Мотиви: Настоящето Решение се прие на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционно намерение за изграждане на „Спортна площадка“ от собственика на имота.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
/д-р Мария Копанарова - Тасева/

Прочетена 82 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.