Понеделник, 29 Юни 2020 17:00

Обявление за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПУР за отпадане на улична регулация с о.т. 815а, о.т. 815, о.т. 813, о.т. 814 до о.т. 822 и от о.т.813 до о.т.812а по плана на гр. Разлог

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№ 4
От редовно закрито заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 28.05.2020 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.124а, ал.1, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.1, т.1 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 19 гласа “ЗА” от гласували 19 общински съветници, ОбС прие
РЕШЕНИЕ №100

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПУР за отпадане на улична регулация с о.т. 815а, о.т. 815, о.т. 813, о.т. 814 до о.т. 822 и от о.т.813 до о.т.812а по плана на гр. Разлог, между кв. 72 и кв. 154 по плана на гр. Разлог, общ.Разлог.
При изработване и процедиране на /ПУП/ - ПУР за отпадане на улична регулация с о.т. 815а, о.т. 815, о.т. 813, о.т. 814 до о.т. 822 и от о.т.813 до о.т.812а по плана на гр. Разлог, между кв. 72 и кв. 154 по плана на гр. Разлог, общ.Разлог да се спази действащата нормативна уредба.
2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – ПУР за отпадане на улична регулация с о.т. 815а, о.т. 815, о.т. 813, о.т. 814 до о.т. 822 и от о.т.813 до о.т.812а по плана на гр. Разлог, между кв. 72 и кв. 154 по плана на гр. Разлог, общ.Разлог.
МОТИВИ: Настоящето Решение се приема на основание чл.124а, ал.1, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.1, т.1 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционно намерение за изменение на уличната регулация в съответствие с реализираната улица на място и изградена инфраструктура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
/д-р Мария Копанарова – Тасева/

Прочетена 202 пъти