Понеделник, 29 Юни 2020 17:00

Обявление заизработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Къщи за гости и заведение” в обхвата на поземлен имот №02693.53.15, местн. „Гладно поле”

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№ 4
От редовно закрито заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 28.05.2020 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3, чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 19 гласа “ЗА” от гласували 19 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ №99

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Къщи за гости и заведение” в обхвата на поземлен имот №02693.53.15, местн. „Гладно поле”, земл. на с.Баня, общ.Разлог, при спазване на ограничителните линии на застрояване и устройствените показатели за зона „Соо”- смесена обществено-обслужваща зона:

Плътност на застрояване – 60%
Кинт – 1.8
Нкк – 10м

При изработване и процедиране на ПУП – ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Къщи за гости и заведение” за поземлен имот №02693.53.15, местн. „Гладно поле”, земл. на с.Баня, общ.Разлог да се спази действащата нормативна уредба.

2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ- план за застрояване с отреждане за „Къщи за гости и заведение” в обхвата на поземлен имот №02693.53.15, местн. „Гладно поле”, земл. на с.Баня, общ.Разлог.

МОТИВИ: Настоящето Решение се прие на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционно намерение за изграждане на „Къщи за гости и заведение” от Мария Иванова Драганова-Буклова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
/д-р Мария Копанарова – Тасева

Прочетена 169 пъти