Понеделник, 29 Юни 2020 16:59

Обявление за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПР - план за изменение на улична регулация по плана на гр. Разлог

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№ 4
От редовно закрито заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 28.05.2020 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.124а, ал.1, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.1, т.1 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 20 гласа “ЗА” от гласували 20 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ №98

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПР - план за изменение на улична регулация от о.т.400 до о.т.395; обособяване на нова улична регулация от о.т.1110 – о.т.1111 – о.т.1112 – о.т.1113 – о.т.1114 – о.т.1115 – о.т.1116 – о.т.1117 – о.т.1118 – о.т.396 – о.т.1119 – о.т.1120 – о.т.1121 до о.т.1122 и отпадане на улична регулация от о.т.395 до о.т.396 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог.
При изработване и процедиране на /ПУП/ - ПР - план за изменение на улична регулация от о.т.400 до о.т.395; обособяване на нова улична регулация от о.т.1110 – о.т.1111 – о.т.1112 – о.т.1113 – о.т.1114 – о.т.1115 – о.т.1116 – о.т.1117 – о.т.1118 – о.т.396 – о.т.1119 – о.т.1120 – о.т.1121 до о.т.1122 и отпадане на улична регулация от о.т.395 до о.т.396 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог да се спази действащата нормативна уредба.

2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – ПР - план за изменение на улична регулация от о.т.400 до о.т.395; обособяване на нова улична регулация от о.т.1110 – о.т.1111 – о.т.1112 – о.т.1113 – о.т.1114 – о.т.1115 – о.т.1116 – о.т.1117 – о.т.1118 – о.т.396 – о.т.1119 – о.т.1120 – о.т.1121 до о.т.1122 и отпадане на улична регулация от о.т.395 до о.т.396 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог.

МОТИВИ: Настоящето Решение се приема на основание чл.124а, ал.1, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.1, т.1 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционно намерение за изменение на уличната регулация в съответствие с изградената инфраструктура и съществуващи сгради.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
/д-р Мария Копанарова – Тасева/

Прочетена 119 пъти