Понеделник, 29 Юни 2020 16:58

Обявление за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Вилно строителство и фотоволтаична инсталация” в обхвата на поземлен имот №61813.776.36, местн. „Шипоко”

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№ 4
От редовно закрито заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 28.05.2020 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3, чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 20 гласа “ЗА” от гласували 20 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ №97
1. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Вилно строителство и фотоволтаична инсталация” в обхвата на поземлен имот №61813.776.36, местн. „Шипоко”, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог, при спазване на ограничителните линии на застрояване и устройствените показатели за зона „Ов”- рекреационни устройствени зони за вилен отдих:

Плътност на застрояване – 40%
Кинт – 0.8
Нкк – 7м

При изработване и процедиране на ПУП – ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Вилно строителство и фотоволтаична инсталация” за поземлен имот №61813.776.36, местн. „Шипоко”, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог да се спази действащата нормативна уредба.

2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ- план за застрояване с отреждане за „Вилно строителство и фотоволтаична инсталация” в обхвата на поземлен имот №61813.776.36, местн. „Шипоко”, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог.
МОТИВИ: Настоящето Решение се прие на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционно намерение за изграждане на „Вилна сграда и монтаж на фотоволтаична инсталация” от Емануил Костадинов Терзиев и Елза Славчова Терзиева, собственици на поземлен имот №61813.776.36, местн. „Шипоко”, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
/д-р Мария Копанарова – Тасева/

Прочетена 100 пъти