Четвъртък, 19 Ноември 2015 14:38

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ за 2016 година

На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за Публичните Финансии чл. 29, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог, приета с решение 281, вписано в протокол 13 от редовно заседание на Общински съвет Разлог, проведено на 19.12.2013 година.

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ за 2016 година

Проектът за общински бюджет за 2016 година е публикуван на страницата на Община Разлог. Заинтересованите лица могат да се запознаят предварително с документите и в ОбА – Разлог, стая 202.

Становища по Проекта за общински бюджет за 2016 година могат да се предоставят във фронт-офиса на Община Разлог не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Дата на провеждане на обсъждането – 30.11.2015 година, от 09:00 часа в залата на Общински съвет Разлог.

Д-Р МАРИЯ КОПАНАРОВА - ТАСЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗЛОГ

РАЗЛОГ

Повече информация може да видите тук!

Прочетена 894 пъти