Вторник, 17 Ноември 2015 09:40

О Б Я В Л Е Н И Е № 33, 12.10.2015 год.

О Б Я В Л Е Н И Е № 33, 12.10.2015 год.

Общинска администрация  гр. Разлог на основание чл.128, ал3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изготвен ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Къщи за гости” в обхвата на поземлен имот №61813.22.22, местн. “Галинчев мост”, землище гр.Разлог, общ. Разлог, на основание чл.59, ал.(1), чл.109, ал.(1), т.3, чл.110, ал.(1), т.3 и съгл.чл.124а от ЗУТ с възложител Асен Иванов Крайнов.

В 14-дневен срок /от датата на получаване/  заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план, придружени от документ за собственост до Общинска администрация гр. Разлог.

Планът е на разположение в сградата на Общинска администрация гр. Разлог, етаж 3-ти , стая №306 /от 15.00ч  до 17.00ч/.

ИВАН К.ГЮРОВ

Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог

/съгл.Заповед РД-15-822/23.11.2011г./

ДТ/

Прочетена 909 пъти