Четвъртък, 30 Април 2015 14:37

18.05.2015 г. - Заключителното обществено обсъждане на ИПГВР

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

НА ГРАД РАЗЛОГ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

logo OPRR

Уважаеми представители на град Разлог,

от името на общинското ръководство и екипа на Обединение „Разлог 2020”, изпълнител на обществена поръчка за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Разлог, най-учтиво Ви каним да участвате в заключителното обществено обсъждане, посветено на плана.

 

ЗАЩО?

Запознаване с предвижданията и предложенията на ИПГВР – основна предпоставка за изпълнението на проекти в град Разлог до 2020 г.

   
 

КЪДЕ?

Заседателна зала на Общински съвет град Разлог (ДНА)

   
 

КОГА?

18май (понеделник) от 11:00 часа

ДНЕВЕН РЕД:

§   откриване на обсъждането и представяне на хронологията на разработването на ИПГВР;

§   представяне на предварителния проект на ИПГВР, разработен със следната структура:

§   целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация, вкл. SWOT анализ;

§   визия и стратегия за развитие на град Разлог до 2020 година;

§   дефинирани проекти за реализация в града;

§   бюджет на плана;

§   структура за управление и изпълнение на плана;

§   структура за наблюдение и оценка.

§   подробно представяне на проектите за реализация до 2020 г., включени в ИПГВР;

§   дискусия.

Предварителен проект на ИПГВР с приложения, може да намерите на интернет страницата на Община Разлог - www.razlog.bg, меню „Проекти”. Изтегли го тук!

С уважение:

ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

 

Този документ е създаден в рамките на проект Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разлог”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община  Разлог и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Прочетена 752 пъти