Сряда, 21 Януари 2015 13:47

ПОКАНА ЗА ДИСКУСИЯ (КРЪГЛА МАСА)

 

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

НА ГРАД РАЗЛОГ

ПОКАНА ЗА ДИСКУСИЯ (КРЪГЛА МАСА)

Уважаеми г-н/г-жо,

от името на общинското ръководство и екипа на Обединение „Разлог 2020”, изпълнител на обществена поръчка за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Разлог, най-учтиво Ви каним да участвате в първата публична дискусия, посветена на посочения план.

 

ЗАЩО?

Участие в дискусия относно основен документ за управлението и изпълнението на проекти в град Разлог до 2020 г.

 

 

 

КЪДЕ?

Заседателна зала на Общински съвет гр. Разлог (ДНА)

 

 

 

КОГА?

03 февруари от 15:00 часа

04 февруари от 09:00 часа

04 февруари от 11:00 часа

ДНЕВЕН РЕД ДИСКУСИЯТА:

§   откриване на срещата и представяне на процеса по разработването на ИПГВР от страна на Община Разлог;

§   кратка презентация от страна на Обединение „Разлог 2020”, със следните акценти:

§   смисъл и съдържание на интегрирания план;

§   график за изпълнение на проекта;

§   представяне на основните изводи от изготвения целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в град Разлог – гледната точка на обединение „Разлог 2020”;

§   представяне на целите на анкетно проучване за определяне нуждите и проблемите на град Разлог;

§   дискусия;

§   успоредно попълване на анкетно проучване.

РОЛЯ НА ИПГВР НА ГРАД РАЗЛОГ:

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Разлог ще осигури общи идеи за развитие и конкретни инициативи за обновяване и подобряване на средата в строителните граници на града. Дефинираните обща визия и стратегия за развитие до 2020 година ще бъдат подкрепени от координирани и допълващи се проекти. Не на последно място, ИПГВР ще бъде основен аргумент Община Разлог да разработва проекти с финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Всичко това разкрива от една страна важността на плана за град Разлог, а от друга – важността на участието на жителите на града в работата по проекта.

ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРАБОТВАНЕТО НА ИПГВР:  

§   Дейност 1. Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално-икономически и екологичен план;

§   Дейност 2. Разработване на визия за развитието на град Разлог до 2020 г.;

§   Дейност 3. Провеждане на обществени обсъждания за диалогичен избор на визията, стратегическия пакет и проекти, включени в интегрирания план (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания);

§   Дейност 4. Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР;

§   Дейност 5. Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за ПЧП;

§   Дейност 6. Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори и бенефициенти;

§   Дейност 7. Преценка за необходимостта от ЕО и ОС;

§   Дейност 8. Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР;

§   Дейност 9. Структура и механизъм за управление и реализация на ИПГВР Разлог – разработване на предложение за институционална структура и методология на работата;

§   Дейност 10. Изготвяне на бюджет на ИПГВР;

§   Дейност 11. Изготвяне на система от индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР. 

С уважение:

Инж. Красимир Герчев

Кмет на Община Разлог

 

Изтегли следните документи:

 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разлог. 

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД РАЗЛОГ /АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ/


Този документ е създаден в рамките на проект Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разлог”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община  Разлог и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 

Прочетена 1104 пъти