ОБЯВИ

ОБЩИНА Р А З Л О ГНа основание чл. 140, ал. 4 от Закона за Публичните Финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредба за…
В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед №…
В изпълнение на задълженията си по чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба…
Страница 1 от 241
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.