ОБЯВИ

В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед №…
СЪОБЩЕНИЕ В изпълнение на задълженията си по чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху…
Страница 1 от 197