Петък, 10 Януари 2020

Община Разлог стартира информационно кампания за подбор на многофамилни жилищни сгради за включване в проектни предложения по Процедура BG16RFOP001-2.003

Untitled-1.jpg

Община Разлог стартира информационно кампания за подбор на многофамилни жилищни сгради за включване в проектни предложения за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони ” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.
Право да кандидатстват имат Сдруженията на собствениците създадени по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС. За целите на мярката не са допустими сдружения, създадени с цел и осъществяващи друга дейност, в т.ч. и по чл. 25, ал. 2 от ЗУЕС, включително стопански дейности, като отдаване под наем на общи части. Сдруженията на собствениците:
• подават заявления за кандидатстване в общината;
• сключват договор със съответната община;
• осъществяват контрол върху изпълнението на обновяването за енергийна ефективност в съответната многофамилна жилищна сграда чрез упълномощено техническо лице или представляващия сдружението.
Критерии за допустимост на сградите:
Допустими за енергийно обновяване са:
• многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 28-те града от 4-то йерархично ниво;
• многофамилни жилищни сгради с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 28-те града от 4-то йерархично ниво.
При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis) съгласно Закона за държавните помощи.
Допустими дейности
Допустимите дейности за финансиране са:
1. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване които са предписани в техническия паспорт на сградата;
2. Мълниеотводни и заземителни инсталации, които са предписани в техническия паспорт на жилищни сгради, административни сгради на държавната и общинската администрация и общински публични сгради на образователната, културната и социалната инфраструктура (с изключение на сгради, предоставящи социални услуги от институционален тип), съгласно Наредба №4/20.12.2010г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

3. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани в обследването за енергийна ефективност за сградата:
? По външните сградни ограждащи елементи:
o подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
o топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);
? По системите за поддържане на микроклимата:
o основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
o изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако това е технически възможно и икономически целесъобразно;
o ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
o реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;
o ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
o инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на ССО;
o инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
o газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;
? Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.
4. Извършване на обследвания за енергийна ефективност, вкл. оценка на разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания на многофамилни жилищни сгради;
5. Осигуряване на достъпна архитектурна среда.
ВАЖНО!
СМР по общите части на многофамилните жилищни сгради, които обхващат: ремонт на покрив; подмяна на асансьори; ремонт на стълбищна клетка, площадки, коридори, асансьори, могат да бъдат финансирани само ако сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% енергийни спестявания.
Всички изискуеми документи и условия за кандидатстване, може да бъдат намерени на официалната интернет страница на Община Разлог - www.razlog.bg, направление „Енергийна ефективност”, както и на страницата на МРРБ - http://bgregio.eu/shemi/158/oprr.aspx
Краен срок за подаване на заявление за включване на жилищна сграда в проектно предложение за енергийна ефективност: 10.02.2020г.
Краен срок за кандидатстване на Община Разлог с проектно предложение: 27.03.2020 г. 19:00 ч.
Може да зададете вашите въпроси писмо, като ги изпратите на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.