Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения

От 1.1.2016г . в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) е приета алинея 11 към чл. 87. С нея се създава възможност за целите на комплексното администратвно обслужване, усдостоверенията за наличие или липса на задължения да бъдат издавани по искане на компетентните административни органи от различни институции и предоставянето им по служебен път.

Когато искането за издаване на документ е подадено в друга ТД на НАП , различна от компетентната ТД/ офис на НАП по чл.8 от ДОПК, срокът за издаване на удостоверението е 14-дневен съгласно чл.90, ал.1 от ДОПК

В заявлението се посочват:

1. наименованието на административната услуга и органът, който е компетентен да издаде административния акт;

2. информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган от органа по т. 1;

3. начинът, по който да бъде получен индивидуалният административен акт .

4. При подаване на заявлението пзаявителят заплаща на органа съответната такса, ако такава се изисква за осигуряване на информацията и доказателствените средства.

5. Към заявлението се прилагат:

          1. попълнено заявление за съответната услуга до компетентния орган по утвърден от него образец;

          2. информация или документи, изисквани от компетентния орган за извършване на услугата, ако такива се изискват;

          3. документ за платена такса, ако такава се изисква.

 

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.