Заявяване на услуга пред административния орган, който участва в комплексно административно обслужване

В заявлението се посочват:

1. наименованието на административната услуга и органът, който е компетентен да издаде административния акт;

2. информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган от органа по т. 1;

3. начинът, по който да бъде получен индивидуалният административен акт .

4. При подаване на заявлението пзаявителят заплаща на органа съответната такса, ако такава се изисква за осигуряване на информацията и доказателствените средства.

5. Към заявлението се прилагат:

          1. попълнено заявление за съответната услуга до компетентния орган по утвърден от него образец;

          2. информация или документи, изисквани от компетентния орган за извършване на услугата, ако такива се изискват;

          3. документ за платена такса, ако такава се изисква.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.