Въпроси и отговори свързани с ТСУ

Какво е скица на имот?

Скицата е извадка от действащият кадастрален и/ или регулационен план на населеното място с границите на поземления имот.
Скици за територията на община Разлог се издават  Агенцията по кадастър

Какво е подробен устройствен план

Подробните устройствени планове /ПУП/ определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделнитепоземлени имоти.
Предвижданията на ПУП са задължителни и трябва да се съобразим с тях при започване на строителство.

Какво е виза? Кога и защо е необходима

Виза се издава от Главния архитект на общината и представлява копие/ извадка от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти. Визата е необходима за започване на проектиране. Изключение правят обектите на техническата инфраструктура, за които не се издава виза за проектиране.

Как да си взема предписание /виза/ за изработване на подробен  устройствен план?

За получаване на предписание /виза/ за изработване на подробен устройствен план е необходимо да се подаде заявление за извършване на градоустройствено проектиране, придружено с копие на документи за собственост, при необходимост удостоверения за наследници, копие от актуална скица от Агенцията по кадастър и задание на възложителя.

Искам да започна строителство. С какви документи трябва да разполагам?

Строителството се извършва, само ако е разрешено, съгласно закона за устройство на територията. Когато става въпрос за обект, който има характеристиките на строеж, е необходимо да бъде издадено разрешение за строеж от Главния архитект на общината. Не са строежи преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности като: павилиони, кабини, маси и др. Сред строежите не попадат рекламите, информационните и монументално- декоративните елементи а също и елементите на градското обзавеждане- спирки на масовия градски транспорт, скамейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други подобни, които не са трайно свързани с терена. За тези обекти се издава разрешение за монтиране. За издаване на разрешение за строеж е необходимо да се подаде заявление, придружено от квитанция за платена такса и одобрен инвестиционен проект.

С какви документи трябва да разполагам , за да получа разрешение за строеж? Мога ли да получа разрешение за строеж без да разполагам с инвестиционен проект?

Разрешението за строеж се издава въз основа на одобрен инвестиционен проект .
За следните обекти може да се издаде разрешение за строеж без инвестиционни проекти:

- стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежи от допълващото застрояване;
- монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност;
- басейни с обем до 100 куб.м в оградени поземлени имоти;
- подпорни стени с височина от 1,20м до 2,00м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
- плътни огради на урегулирани поземлени имоти с височина на плътната част 0,60м до 2,20м;
- временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, открити обекти за спортни дейности и площадки за игра, преместваеми обекти;
- монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/ или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW,
включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в собствените им поземлени имоти.

Какво представлява инвестиционния проект?

Инвестиционен проект е проект, който е предназначен за строителство на обекти. Инвестиционните проекти могат
да се възлагат и изработват във фази “ идеен проект”, “ технически проект” и/ или “работен проект”. Обхватът съдържанието се определят от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти.
В зависимост от обекта, инвестиционните проекти могат да включват следните части:

-Архитектурна
- интериор и обзавеждане
- конструктивна
- водоснабдяване и канализация
- електрическа
- топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация
- енергийна ефективност
- газоснабдяване
- геодезическа
- паркоустрояване и благоустрояване
- част технологична
- част пожарна безопасност
- план по безопасност и здраве
- част организация и безопасност на движението
- част план за управление на строителните отпадъци
- обща обяснителна записка
- генерален план
- сметна документация
- консервация, реставрация и експониране на недвижимите културни ценност
- земна основа

Какъв е реда за одобряване и съгласуване на инвестиционен проект /проект за строителство на сграда или подземни комуникации/ ?

След като за инвестиционните проекти е извършена предварителна оценка за съответствие /с приемане от общински експертен съвет по устройство на територията или комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант/, те се съгласуват и одобряват от главния архитект и са основание за издаване на разрешение за строеж. За одобряване и съгласуване на инвестиционните проекти се подава заявление,
придружено с проектите по всички части и изготвената оценка за съответствие.

Имам разрешение за строеж, но не съм започнал строителство. В сила ли е разрешението за строеж и до кога?

Разрешението за строеж губи правно действие, когато:

-в продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството;
- в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите;
-в продължение на 10 години от започване на строителството на елементи на техническата инфраструктура то не е завършено или не е
завършен грубият строеж, включително покривът на сградите за обекти I и II категория, за националните обекти, за обектите с национално значение и за
обектите с първостепенно общинско значение.

Строежите, за които разрешението за строеж е
загубило действието си, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж в 3- месечен срок след изтичане на съответния срок на валидност. Разрешението за строеж може да се
презаверява само веднъж - за подновяване на срока за започване на строежа или за подновяване на
срока за завършване на строежа. Одобреният инвестиционен проект губи правно действие, ако разрешението за строеж не бъде презаверено, както и когато презавереното разрешение за строеж е
загубило правно действие.

Към кого следва да се обърнем в случаи на незаконно строителство?
Жалбите или сигналите за незаконно строителство следва да се адресират до Регионална дирекция за национален строителен контрол Благоевград

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.