Одитен Доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Разлог за 2017 г.