ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 4-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г.