ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 3-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г.