ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за Годишен отчет на Бюджета на Община Разлог за 2020 година

ОБЩИНА Р А З Л О Г
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за Публичните Финанси и чл. 44, ал. 24 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог, приета с решение 281, вписано в протокол 13 от редовно заседание на Общински съвет Разлог, проведено на 19.12.2013 година.
О Б Я В Я В А
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
за Годишен отчет на Бюджета на Община Разлог за 2020 година
Отчетът за изпълнението и приключването на годишния общински бюджет е публикуван на страницата на Община Разлог. Заинтересованите лица могат да се запознаят предварително с документите и в ОбА – Разлог, стая 204.
Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят във фронт-офиса на Община Разлог не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
Дата на провеждане на обсъждането – 22 Март 2021 година, от 10:00 часа в залата на Общински съвет Разлог.

Д-Р МАРИЯ КОПАНАРОВА - ТАСЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗЛОГ
РАЗЛОГ

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.