З А П О В Е Д
№РД 15-079
гр.Разлог, 25.01.2018г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1, чл.134, ал.2, т.6 и чл.150 от ЗУТ

Д О П У С К А М:

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, представен по части:

ПУП – ПРЗ - план за изменение на регулация на УПИ L-1196 и УПИ №056015, кв.41 по плана на с.Баня, общ.Разлог и план за застрояване в новообразуваното УПИ с отреждане за „Къща за гости” в устройствена зона „Жм” – малкоетажно жилищно строителство, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони

При спазване устройствените показатели за зона:

„Жм”
Плътност на застрояване- 40%
Кинт – 1.2
Н.к.к = 10м.

Инвестиционен проект за „Къща за гости” в новообразувано УПИ, кв.41, с.Баня, общ.Разлог при спазване на Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони
Възложителя да съгласува инвестиционния проект със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ преди внасянето за приемане и одобряване.
Заданието за изработване на ПУП-ПРЗ да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 5 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове.

Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.
Визата да се впише служебно в регистъра на Общинска администрация Разлог по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Приложение:
Скица №……../…………….2018г. издадена от Община Разлог.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1019/06.11.2015г./

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект

ДТ/

З А П О В Е Д

№ РД 15-077
гр.Разлог, 24.01.2018г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 и чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ

Д О П У С К А М:

Да се изработи ПУП – ПРЗ – план за застрояване за УПИ V-934, кв.14 по плана на с.Баня, общ.Разлог с отреждане за „Рекреационен комплекс” и „Басейни“, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони.

Р А З Р Е Ш А В А М:

Съгласно чл.124а, ал.2 от ЗУТ изработване на проект за ПУП.
Заданието за изработване на ПУП-ПРЗ да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 4 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове, да се съгласува от възложителя със заитересованите централи и ведомства по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.

Приложение:
Скица №7/16.01.2018г. издадена от Община Разлог.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1019/06.11.2015г./

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект

ДТ/

Страница 95 от 113
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.