О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

З А П О В Е Д
№ РД 15-1551
гр.Разлог, 20.12.2021г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.3, и чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ и по действащата кадастрална карта на гр.Разлог и във връзка със Заявление с вх.№70.00-1812/10.12.21год. и Становище на Главния архитект

Д О П У С К А М:

Да се изработи ПУП – ПЗ - план за застрояване за УПИ ХХVI, ПИ 61813.750.5221, УПИ ХХVII, ПИ 61813.750.5222, УПИ ХХVIII, ПИ 61813.750.5223 и УПИ ХХIХ, ПИ 61813.750.5224, кв.140 по плана на гр.Разлог, отредени за „Складови и производствени дейности“, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони в устройствена зона „Пп”

При спазване на устройствени показатели за зона:
„Пп”
Плътност на застрояване - 70%
Кинт – 2.0
Н.к.к = 10м.

Р А З Р Е Ш А В А М:

Съгласно чл.124а, ал.2 от ЗУТ изработване на проект за ПУП.
Заданието за изработване на ПУП-ПЗ да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 4 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове, да се съгласува от възложителя със заитересованите централи и ведомства по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.
Приложение:
Скица №266/15.12.2021г. издадена от Община Разлог.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1201/13.11.2019г./

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

З А П О В Е Д
№ РД 15-1550
гр.Разлог, 20.12.2021г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.135, ал.1 и ал.3, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1, чл.134, ал.2, т.2 и чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ от ЗУТ и по действащата кадастрална карта на гр.Разлог и във връзка със Заявление с вх.№94.00-4583/01.12.21год. и Становище на Главния архитект

Д О П У С К А М:

Да се изработи ПУП – ПРЗ - изменение на регулацията в обхвата на УПИ ХV, ПИ 61813.755.320 и УПИ ХVII, ПИ 61813.755.322, кв.38 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог и план за застрояване в новообразуваното УПИ, с отреждане за „Жилищно строителство”, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони.

При спазване на устройствени показатели за зона:
„Жм”
Плътност на застрояване - 60%
Кинт – 1.2
Н.к.к = 10м.
Р А З Р Е Ш А В А М:

Съгласно чл.124а, ал.2 от ЗУТ изработване на проект за ПУП.
Заданието за изработване на ПУП-ПРЗ да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 4 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове, да се съгласува от възложителя със заитересованите централи и ведомства по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.
Приложение:
Скица №265/15.12.2021г. издадена от Община Разлог.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1201/13.11.2019г./

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

З А П О В Е Д
№ РД 15-1549
гр.Разлог, 20.12.2021г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.135, ал.1 и ал.3, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.2 и т.6 и чл.124а, ал.2 от ЗУТ и във връзка със Заявление с вх.№94.00-4703/07.12.2021год. и Становище на Главния архитект

Д О П У С К А М:

Да се изработи ПУП – ПР - план за регулация на ПИ 22602.501.401, кв.61 /част от УПИ VI и УПИ VII/ по плана на с.Долно Драглище, общ.Разлог и обособяване на ново УПИ, с отреждане за „Жилищно строителство“, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони в устройствена зона „Жм” – нискоетажно жилищно строителство.

Р А З Р Е Ш А В А М:

Съгласно чл.124а, ал.2 от ЗУТ изработване на проект за ПУП.
Заданието за изработване на ПУП-ПР да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 4 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове, да се съгласува от възложителя със заитересованите централи и ведомства по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.

Приложение:
Скица №263/10.12.2021г. издадена от Община Разлог.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1201/13.11.2019г./

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект

З А П О В Е Д

№ РД-15-1462

гр.Разлог 08.12.2021г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с подобряващата се епидемична обстановка в страната

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се възстанови търговската дейност на открито на пазари за промишлени стоки и селскостопанска продукция, находящи се на територията на община Разлог, считано от 13.12.2021 г.
Настоящата заповед да се обяви на информационното табло и на официалния сайт на община Разлог за сведение.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Кметовете на населени места в община Разлог и на инж. Венцислав Гърменов- Зам.- кмет по „Социални дейности“.
Настоящата заповед отменя заповед №РД-15-1278/28.10.2021г.

инж.КРАСИМИР ГЕРЧЕВ/П/
Кмет на община Разлог

Страница 3 от 101
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.