Сряда, 27 Юли 2022

З А П О В Е Д № РД 15-766/21.07.2022 г. относно изработване на проект за ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

З А П О В Е Д
№ РД 15-766
гр.Разлог, 21.07.2022г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.135, ал.1 и ал.3, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.6 и чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ и във връзка със Заявление с вх.№70.00-1074(2)/05.07.2022год. и Становище на Главния архитект

Д О П У С К А М:

Да се изработи ПУП – ПР – изменение на план за регулация на УПИ II, ПИ 61813.755.142, кв.70 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог и обособяване на нови УПИ с отреждане за „Склад за хранителни стоки“, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони в устройствена зона „Соо” – смесена общественообслужваща зона.

Р А З Р Е Ш А В А М:

Съгласно чл.124а, ал.2 от ЗУТ изработване на проект за ПУП.
Заданието за изработване на ПУП-ПР да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 4 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове, да се съгласува от възложителя със заитересованите централи и ведомства по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.
Приложение:
Скица №138/20.07.2022г. издадена от Община Разлог.

инж. Венцислав Гърменов
Вр.ИД Кмет на Община Разлог.

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.