Понеделник, 25 Юли 2022

З А П О В Е Д № РД 15-759/20.07.2022 г. относно изработване на проект за ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

З А П О В Е Д
№ РД 15-759
гр.Разлог, 20.07.2022г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.135, ал.1 и ал.3, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.2 и чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ от ЗУТ и по действащата кадастрална карта на с.Долно Драглище, общ.Разлог и във връзка със Заявление с вх.№94.00-2215/29.06.22год. и Становище на Главния архитект

Д О П У С К А М:

Да се изработи ПУП – ПР – план за изменение на регулацията за УПИ VIII, УПИ IX, УПИ XXIX и УПИ XXX, /ПИ 22602.501.424, ПИ 22602.501.426, ПИ 22602.501.425 и ПИ 22602.501.423/, кв.53 по плана на с.Долно Драглище, общ.Разлог и обособяване на нови УПИ, с отреждане за „Жилищно строителство”, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони.

Р А З Р Е Ш А В А М:

Съгласно чл.124а, ал.2 от ЗУТ изработване на проект за ПУП.
Заданието за изработване на ПУП-ПРЗ да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 4 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове, да се съгласува от възложителя със заитересованите централи и ведомства по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.
Приложение:
Скица №129/19.07.2022г. издадена от Община Разлог.

инж. Венцислав Гърменов
Вр.ИД Кмет на Община Разлог.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.