Петък, 29 Април 2022

ЗАПОВЕД № РД-15-434/27.04.2022 Г. ОТНОСНО ЗАБРАНА ПЛУВАНЕТО И КЪПАНЕТО В ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, РЕКИ И ЯЗОВИРИ, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

ЗАПОВЕД

№ РД-15-434

гр. Разлог - 27.04.2022 година

Във връзка с настъпването на предстоящия плувен сезон на 2022 г. и създаване на условия, изключващи воден травматизъм и удавяния, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. Забранявам плуването и къпането в хидротехнически съоръжения, реки и язовири, намиращи се на територията на община Разлог.

2. Собствениците и ползвателите на водни обекти да осигурят обезопасяване на водните площи чрез лесно забележими знаци /табели указващи забраната за къпане и плуване/.

3. На обектите, разрешени за къпане и плуване, задължително да се назначават правоспособни спасители, със заверени за сезона талони от Областния комитет на БЧК и се осигури оборудване на спасителни постове, станции и медицинско обслужване.

Копие от настоящата заповед да се връчи на Н-к отдел "ЕЧЗ", Специалиста по "УК и ОМбП", Началника на РУ на МВР-Разлог, РЗИ- гр. Благоевград, собствениците и ползвателите на водни обекти.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зам. Кмета по "ИПВ" на община Разлог - Иван Костадинов Гюров.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ГЪРМЕНОВ /П/
ВрИД Кмет на Община Разлог

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.