Понеделник, 01 Ноември 2021

З А П О В Е Д № РД 15-1251/22.10.2021 г. относно изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, представен по части

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

З А П О В Е Д
№ РД 15-1251
гр.Разлог, 22.10.2021г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.3 и чл.150 от ЗУТ

Д О П У С К А М:

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, представен по части:

ПУП – план за регулация за ПИ 02693.50.46 /от УПИ 02693.50.27 и УПИ 02693.50.45/, местн.“Бански път“, земл. на с.Баня, общ.Разлог план за застрояване с отреждане за „Жилищни сгради, къщи за гости и допълващо застрояване“ в устройствена зона „Ок” – курортни и рекреационни дейности, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони

При спазване устройствените показатели за зона:

„Ок”
Плътност на застрояване- 30%
Кинт – 0.9
Н.к.к – 10м

Инвестиционен проект за „Жилищни сгради, къщи за гости и допълващо застрояване“ в УПИ 02693.50.46, местн.“Бански път“, земл. на с.Баня, общ.Разлог при спазване на Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони
Възложителя да съгласува инвестиционния проект със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ преди внасянето за приемане и одобряване.
Заданието за изработване на ПУП-ПРЗ да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 5 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.
Визата да се впише служебно в регистъра на Общинска администрация Разлог по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Забележка: Разстоянието на застрояването от път от Републиканската пътна мрежа да се уточни след представяне на съгласувана транспортна схема с ОПУ – гр.Благоевград.

Приложение:
Скица №209/13.10.2021г. издадена от Община Разлог.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1201/13.11.2019г./

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.