Четвъртък, 20 Май 2021

Заповед относно забрана плуването и къпането в хидротехнически съоръжения, реки и язовири, намиращи се на територията на община Разлог

З А П О В Е Д
№ РД 15-661
гр.Разлог, 19.05.2021г.

Във връзка с настъпването на настоящия плувен сезон на 2021 г. и създаване условия, изключващи воден травматизъм и удавяния, на основание чл.44, ал.2, чл.46, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.1 от Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяването на водните площи

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Забранявам плуването и къпането в хидротехнически съоръжения, реки и язовири, намиращи се на територията на община Разлог.
2. Кметовете на кметства, собствениците и ползвателите на водни обекти да осигурят обезопасяването на водните площи чрез лесно забележими знаци/табели указващи забраната за къпане и плуване.
3. На обектите, разрешени за къпане и плуване, задължително да се назначават правоспособни спасители, със заверени за сезона талони от Областния комитет на БЧК и се осигури оборудване на спасителни постове, станции и медицинско обслужване.

Копие от настоящата заповед да се връчи на Кметовете на кметства, Н-к отдел "ЕЧЗ", Специалиста по "УК и ОМбП", Началника на РУ на МВР-Разлог, РЗИ-гр. Благоевград, собствениците и ползвателите на водни обекти.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам. кмета но "ИПВ" на община Разлог - Иван Костадинов Тюров.

инж.КРАСИМИР ГЕРЧЕВ/П/
Кмет на община Разлог

Съгласувал: Милена Кондева
СТ. юрисконсулт в отдел "ЕЧЗ"

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.