Понеделник, 17 Май 2021

З А П О В Е Д № РД 15-591/29.04.2020 г. относно изработване на проект за ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

З А П О В Е Д
№ РД 15-591
гр.Разлог, 29.04.2021г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.135, ал.1 и ал.3, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1, чл.134, ал.1, т.1, чл.134, ал.2, т.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и по действащата кадастрална карта на гр.Разлог, Решение №100, Протокол №4 от 28.05.2020год. на Общински съвет – гр.Разлог и във връзка със Заявление с вх.№70.00-1259(1)/16.04.2021год. и Становище на Главния архитект

Д О П У С К А М:

ПУП – ПУР за отпадане на улична регулация с о.т. 815а, о.т. 815, о.т. 813, о.т. 814 до о.т. 822 и от о.т.813 до о.т.812а по плана на гр. Разлог, между кв. 72 и кв. 154 по плана на гр. Разлог, общ.Разлог и ПР – изменение на регулация за УПИ ХIII, кв.72 и УПИ IV, кв.154 по плана на гр.Разлог и план за застрояване в новообразуваното УПИ от ПИ 61813.750.17 и ПИ 61813.750.18, кв.154, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони.

Р А З Р Е Ш А В А М:

Съгласно чл.124а, ал.2 от ЗУТ изработване на проект за ПУП.
Заданието за изработване на ПУП-ПРЗ да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 5 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове, да се съгласува от възложителя със заитересованите централи и ведомства по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинска администрация Разлог по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1201/13.11.2019г./

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.