Вторник, 11 Май 2021

З А П О В Е Д № РД -15-379/18.03.2021 г. относно забрана за паша на животни

ЗАПОВЕД
№ РД – 15 - 379
гр. Разлог 18.03.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.7, ал.1 от Наредбата за реда за охрана и опазване на полските имоти и селскостопанска продукция, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да не се приемат животни за пашуване или домуване от други населени места, извън територията на общината.
2. Да не се пуска свободно, без присъствието на пастир, всякакъв вид добитък в полските райони.
3. Да не се извършва паша на животни в имоти засадени със селскостопански култури, трайни и цветни насаждения.
4. Да не се допуска паша на животни по ливадите от 01.04.2021 г. до 30.10.2021 г.
5. Собствениците на животновъдни обекти да не възлагат на лица под 18-годишна възраст сами да съпровождат и пашуват стадата животни.
6. Извеждането на животните до пасищните райони да се извършва само по определените маршрути, като задължително се съпровождат от пастир.
7. Стадата от животни могат да бъдат придружавани от не повече от две кучета за стадо до 150 бр. животни и за стадо над 150 бр. – три кучета, като същите бъдат снабдени със спъвачи.
Настоящата заповед да бъде обявена на информационните табла в общината.
Копие от същата да се връчи на собствениците на животновъдни обекти на територията на общината за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на кметовете на населени места и отдел ЕЧЗ към Община Разлог.

ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ /П/
Кмет на Община Разлог

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.