Петък, 07 Май 2021

Заповед № РД - 15 -605 /07.05.2021 г. относно възстановяване търговската дейност на открито на пазари за промишлени стоки и селскостопанска продукция, находящи се на територията на община Разлог

З А П О В Е Д

№ РД-15-605

гр.Разлог 07.05.2021г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се възстанови търговската дейност на открито на пазари за промишлени стоки и селскостопанска продукция, находящи се на територията на община Разлог, считано от 10.05.2021 г.
Настоящата заповед да се обяви на информационното табло и на официалния сайт на община Разлог за сведение.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Кметовете на населени места в община Разлог и на инж. Венцислав Гърменов- Зам.- кмет по „Социални дейности“.
Настоящата заповед отменя заповед №РД-15-502/15.04.2021г. на Кмета на община Разлог.

инж.КРАСИМИР ГЕРЧЕВ/П/
Кмет на община Разлог

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.