Четвъртък, 15 Април 2021

Заповед № РД - 15 -502 /15.04.2021 г. относно възстановяване на търговската дейност на открито на пазари, находящи се на територията на община Разлог

З А П О В Е Д

№ РД-15-502

гр.Разлог 15.04.2021г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, т.20 от Заповед №РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се възстанови търговската дейност на открито на пазари, находящи се на територията на община Разлог за реализация на произведената от земеделските производители продукция- зеленчуци, посевен и посадъчен материал, при спазване на всички мерки целящи намаляване на риска от COVID 19, считано от 19.04.2021 г.
Заповедта да се обяви на информационното табло и на официалния сайт на община Разлог за сведение.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Кметовете на населени места в община Разлог и на инж. Венцислав Гърменов- Зам.- кмет по „Социални дейности“.
Настоящата заповед отменя заповед №РД-15-1091/29.10.2020г. на Кмета на община Разлог.

инж.КРАСИМИР ГЕРЧЕВ/П/
Кмет на община Разлог

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.