Вторник, 16 Февруари 2021

З А П О В Е Д № РД 15-235/12.02.2020 г. относно изработване на проект за ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

З А П О В Е Д
№ РД 15-235
гр.Разлог, 12.02.2021г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.2, чл.135, ал.1 и ал.3, чл.134, ал.1, т.1 и чл.134 ал.2 т.1 от ЗУТ, Решение №247, Протокол №10 на ОбС – гр.Разлог и във връзка със Заявление с вх.№94.00-394/03.02.2021год. и Становище на Главния архитект
Д О П У С К А М:

Да се изработи ПУП – ПР - изменение на улична регулация от о.т.51а до о.т.51б и обособяване на алея за достъп /о.т.51а-о.т.51г-о.т.51д/ до УПИ ХХХIII, ПИ 61813.752.84, кв.7 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони.

Р А З Р Е Ш А В А М:

Съгласно чл.124а, ал.2 от ЗУТ изработване на проект за ПУП.
Заданието за изработване на ПУП-ПР да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 4 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове, да се съгласува от възложителя със заитересованите централи и ведомства по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.

Приложение:
Скица №23/09.02.2021г. издадена от Община Разлог.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1201/13.11.2019г./

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.