Понеделник, 08 Февруари 2021

З А П О В Е Д № РД 15-192/05.02.2020 г. относно изработване на проект за ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

З А П О В Е Д
№ РД 15-192
гр.Разлог, 05.02.2021г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.2, чл.135, ал.1 и ал.3, чл.134 ал.1 т.1 и чл. 134 ал. 2 т. 2 от ЗУТ, Решение №252, Протокол №10 на ОбС – гр.Разлог и във връзка със Заявление с вх.№08.00-18/03.02.2021год. и Становище на Главния архитект
Д О П У С К А М:

Да се изработи ПУП – ПРЗ - изменение на план за регулация ПР и план за изменение на уличната регулация ПУР – отпадане на улична регулация от о.т. 78 – о.т.86 – о.т.88 и от о.т.79 – о.т.82 – о.т.84 – о.т.87 и обособяване на нова улична регулация от о.т.78 – о.т.78А – о.т.78Б – о.т.86А – о.т.88А до о.т.88; от о.т.88 до о.т.87А и от о.т. 87А до о.т.86А и изменение регулацията на УПИ II, кв.29 по плана на с.Баня, общ.Разлог, с отреждане и застрояване в новообразуваното УПИ за „Обществена баня“, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони.
Р А З Р Е Ш А В А М:

Съгласно чл.124а, ал.2 от ЗУТ изработване на проект за ПУП.
Заданието за изработване на ПУП-ПР да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 4 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове, да се съгласува от възложителя със заитересованите централи и ведомства по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.

Приложение:
Скица №20/03.02.2021г. издадена от Община Разлог.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1201/13.11.2019г./

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.