Сряда, 13 Януари 2021

З А П О В Е Д № РД 15-1344/30.12.2020 г. относно изработване на проект за ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

З А П О В Е Д
№ РД 15-1344
гр.Разлог, 30.12.2020г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2 и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и Решение №98, Протокол №4 от 28.05.2020год. на Общински съвет – гр.Разлог.
Д О П У С К А М:

ПУП – ПР - план за изменение на улична регулация от о.т.400 до о.т.395; обособяване на нова улична регулация от о.т.1110 – о.т.1111 – о.т.1112 – о.т.1113 – о.т.1114 – о.т.1115 – о.т.1116 – о.т.1117 – о.т.1118 – о.т.396 – о.т.1119 – о.т.1120 – о.т.1121 до о.т.1122 и отпадане на улична регулация от о.т.395 до о.т.396 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони.

Р А З Р Е Ш А В А М:

Съгласно чл.124а, ал.2 от ЗУТ изработване на проект за ПУП.
Заданието за изработване на ПУП-ПР да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 5 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове, да се съгласува от възложителя със заитересованите централи и ведомства по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинска администрация Разлог по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Приложение:
Скица №225/21.12.2020г. издадена от Община Разлог.

инж. Красимир Герчев
Кмет на Община Разлог

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.