Сряда, 13 Януари 2021

З А П О В Е Д № РД 15-1240/10.12.2020 г. относно изработване на проект за ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

З А П О В Е Д
№ РД 15-1240
гр.Разлог, 10.12.2020г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.135, ал.1 и ал.3, чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и по действащата кадастрална карта на гр.Разлог и във връзка със Заявление с вх.№70.00-1391/20.11.2020год. и Становище на Главния архитект

Д О П У С К А М:
Да се изработи ПУП – ПРЗ - план за регулация за ПИ 61813.750.14 /част от УПИ Х, УПИ IХ, V и УПИ ХI/, кв.72 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог и план за застрояване в новообразуваните УПИ, с отреждане за „Производствени дейности” и „Бетонов център“, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони в устройствена зона „Пп”

При спазване на устройствени показатели за зона:
„Пп”
Плътност на застрояване - 80%
Кинт – 2.5
Н.к.к = 10м.
Р А З Р Е Ш А В А М:

Съгласно чл.124а, ал.2 от ЗУТ изработване на проект за ПУП.
Заданието за изработване на ПУП-ПРЗ да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 4 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове, да се съгласува от възложителя със заитересованите централи и ведомства по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.
Приложение:
Скица №218/10.12.2020г. издадена от Община Разлог.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1201/13.11.2019г./

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.