Петък, 06 Ноември 2020

ЗАПОВЕД РД-15-1061/19.10.2020 относно определяне на застроената и незастроената площ на бивш имот с нов идентификатор 61813.775.300 по кадастралната карта на град Разлог

З А П О В Е Д

№ РД – 15 -1061

гр.Разлог, 19.10.2020 год.

По повод заявление с входящ № 94.00 – 3171 / 16.09.2020 год. подадено от Гергина Георгиева Стойчева за определяне на застроената и незастроената площ на бивш имот сега с нов идентификатор 61813.775.300, урбанизирана, начин на трайно ползване „За друг вид застрояване” с площ както следва: ПИ 61813.775.300 – 4000 кв.м., находящи се в строителните граници на град Разлог собственост на наследници на Иван Мъжов Калоферов установих от фактическа страна следното:
По кадастралната карта на град Разлог одобрена със Заповед № РД-18-33/15.05.2006г. на Изпълнителният директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София на бившият имот сега с нов идентификатор 61813.775.300 по КК на землището на гр.Разлог е с площ както следва: ПИ 61813.775.300 - 4000 кв.м.
Бившият имот сега с нов идентификатор 61813.775.300, попада в границите на следните поземлени имоти :
- поземлен имот с идентификатор 61813.775.300 - 4000 кв.м.
- сгради – 0 кв.м.

Предвид гореизложеното и на основание чл.11, ал.4 от ППЗСПЗЗ

О Д О Б Р Я В А М:

Решение на комисия, назначена със Заповед № РД-15-949 / 18.11.2016г. на Кмета на Община Разлог, изразено в протокол от 13.10.2020 год., с което се определя застроената и незастроената площ на бивш имот с нов идентификатор 61813.775.300 по кадастралната карта на град Разлог одобрена със Заповед № РД-18-33/15.05.2006г. на Изпълнителният директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София. с площ 61813.775.300 - 4000 кв.м.:
Застроена площ:
- сгради - 0 кв.м.
Незастроена площ:
- поземлен имот с идентификатор 61813.775.300 - 4000 кв.м.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14 (четиринадесет) дневен срок чрез Община Разлог до Административен съд – Благоевград по реда на АПК.

ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ /П/
Кмет на Община Разлог

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.