Петък, 30 Октомври 2020

З А П О В Е Д № РД 15-1097/30.10.2020 г. относно границите на районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци

З А П О В Е Д

№ РД - 15- 1097
гр. Разлог 30.10. 2020 г.

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.63, ал.2 от Закон за местни данъци и такси

О П Р Е Д Е Л Я М:

Границите на районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци както следва:
I. Населени места в Община Разлог-гр. Разлог, с. Годлево, с. Горно Драглище, с. Долно Драглище, с. Баня, с. Бачево, с. Елешница и с. Добърско.
II. Други селищни образувания.
1. Застроени имоти извън регулация на населените места се включват в системата с организирано събиране и извозване на битови отпадъци.
2. От районите с организирано събиране и извозване на битови отпадъци се изключват незастроените парцели и имоти в регулация и извън регулация на населените места.
III . Вид на предлаганите услуги:
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци – чрез предоставяне за ползване кофи тип „Мева“ и контейнери тип „Бобър“.
2. Обезвреждане на битови отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци.
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване:
• ръчно метене на територии за обществено ползване;
• машинно метене на територии за обществено ползване;
• извозване на отпадъци от улици и площади;
• миене на улици и площади.
IV. Честота на сметоизвозване:
o населените места в Община Разлог и селищните образувания в Община Разлог- един път седмично;
o за централна градска част в гр. Разлог и територията на „МБАЛ-РАЗЛОГ“ ЕООД – шест пъти седмично;
o извозване на контейнери в ж.к. Изток – четири пъти седмично;
o извозване на контейнери на ул.“Стефан Стамболов“, ул.“Екзарх Йосиф“, ул.“Иконом Никола Ангелов“, ул.“Любен Каравелов“ – три пъти седмично;
o извозване на контейнери на ул.“Христо Ботев“, ул.“Дълга махала“, ул. „Тодор Кондев“, ул. „Цар Иван Асен II“, ул. „Братя Копанарови“, ул.“Мехомия“, ул.“Илинден“, ул.“Стара планина“, ул.“Крапа“, ул.“Охрид“, пл. Македония, Гробищен парк, ул. “Голак“, ул.“Бяла река“ – два пъти седмично.

Настоящата заповед да бъде публично оповестена на интернет страницата на община Разлог.
Препис от заповедта да се връчи на Директора на Дирекция „Административно обслужване и финанси“ към ОбА-Разлог, Директора на Дирекция „Приходи“ към ОбА-Разлог, Кметовете на населените места в общината и фирма „Благоустройство и чистота - Разлог“ ЕООД за сведение и изпълнение.

ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ /П/
Кмет на Община Разлог

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.